Zapytanie z dnia 03/06/2024

2406_T01_DLY_01 Clinical pre-feasibility

 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe w sprawie wniosku dotyczącego wstępnego studium wykonalności dla programu klinicznego JJP-1212 i badania fazy II.
Wymagania wobec dostawcy lub usługodawcy :
 • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
 • Ponadto, do zapytania ofertowego mogą zgłaszać się wyłącznie dostawcy spełniający warunek wiedzy w danym obszarze i doświadczenia. JJP Biologics uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli oferent wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej:

  a). 5 badań typu pre-feasibility lub feasibility study w obszarze dermatologii (w tym co najmniej jedno badanie przeprowadzone w Europie Wschodniej)

  oraz

  b). 5 wstępnych studiów wykonalności lub studiów wykonalności w obszarze chorób rzadkich (w tym co najmniej jedno badanie przeprowadzone w Europie Wschodniej).

  JJP Biologics dokona oceny spełnienia ww. warunków udziału przed wysłaniem RFP w postępowaniu, na podstawie wykazu przeprowadzonych badań typu pre-feasibility lub feasibility wraz z ich rodzajem (zakres i obszar badania) oraz datą realizacji.

  W celu umożliwienia udostępnienia dokumentów poufnych przed upływem terminu składania ofert, podpisana umowa NDA oraz wykaz badań pozwalających na jednoznaczną weryfikację spełnienia warunku udziału w postępowaniu, powinny zostać przesłane nie później niż na 9 dni przed upływem terminu składania ofert.

 • Termin składania umów o zachowaniu poufności i potwierdzania wymagań: 10.06.2024 r.

 • Termin składania ofert: 18.06.2024.

 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
  1.